Πρόκειται για ομάδες με συγκεκριμένη θεματική και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, που προτείνονται κατά περιόδους, ανάλογα με ανάγκες και αιτήματα των ενδιαφερομένων. Ενδεικτικά αναφέρονται ομάδες που έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί, «Ανοικτή Ομάδα Συνάντησης», «Ομάδα Αυτόματης Γραφής», «Σχέσεις και Κρίση», «Μη κατευθυνόμενη συνέντευξη»,  «Η σχέση με τον διαφορετικό Άλλο», «Σχέσεις ζευγαριού», «Θεατρική – σωματική έκφραση».