• Εκπαίδευση εμψυχωτών (διετής, 500 ωρών)
  • Εκπαίδευση συμβούλων ψυχικής υγείας (τριετής-τετραετής, 800-1100 ωρών)
  • Εκπαίδευση ψυχοθεραπευτών (τετραετής, 1400 ωρών)

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα  στοχεύουν:

–  Οι εκπαιδευόμενοι/ες να βιώσουν, να κατανοήσουν και να ιδιοποιηθούν, τις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της Εμψύχωσης, της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας.

–  Να βιώσουν, να κατανοήσουν και να ιδιοποιηθούν τις θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της Παρεμβαίνουσας μη Κατευθυντικότητας NDI, ως φιλοσοφία και στάση ζωής.

– Να αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές, ερευνητικές, μεθοδολογικές και τεχνικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ασκήσουν υπεύθυνα, δημιουργικά και αποτελεσματικά το επάγγελμα του εμψυχωτή, του συμβούλου ψυχικής υγείας, του ψυχοθεραπευτή.

– Να  συνοδευθούν αποτελεσματικά σε μια πορεία προς την αυτογνωσία, την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, καλλιεργώντας ικανότητες έκφρασης και επικοινωνίας, κατανόησης και αποδοχής του εαυτού και του διαφορετικού άλλου.

– Να  δημιουργήσουν ένα περιβάλλον καλλιέργειας επιθυμιών και ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων,  για δημιουργία  προσωπικών και κοινωνικών, όπως και εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών και θεραπευτικών σχέσεων.

– Να αποκτηθεί μια ευρύτερη γνώση του παιδαγωγικού-εκπαιδευτικού, συμβουλευτικού και θεραπευτικού πεδίου και των διαφόρων προσεγγίσεων που ενδιαφέρονται γι’ αυτό.