Στο σύνδεσμο αυτό θα βρείτε πληροφορίες για το Ινστιτούτο, τους στόχους και τις δράσεις του, σύντομες πληροφορίες για την Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα και την ανάπτυξή της στην Ελλάδα, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών και των συνεργατών του Ινστιτούτου Βιωματική Παρέμβαση NDI