Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στην έρευνα, τη μελέτη και την εμβάθυνση θεωρητικών, ερευνητικών και μεθοδολογικών θεμάτων της Παρεμβαίνουσας μη Κατευθυντικότητας. Επιχειρείται η θεωρητική μελέτη και ερεύνα με στόχο την ανάπτυξη του πεδίου αυτού, παράλληλα με το παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό και κλινικό μας έργο.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού στο Ινστιτούτο λειτουργεί βιβλιοθήκη και σπουδαστήριο για εκπαιδευόμενους και ερευνητές-μελετητές, καθώς και επιδιώκεται η δημοσίευση βιβλίων, ερευνών, θεωρητικών και κλινικών μελετών, σε επιστημονικά περιοδικά, η συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοινώσεις, και η διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων και συμποσίων.

Παράλληλα το Ινστιτούτο διοργανώνει διαλέξεις, ημερίδες, συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, κ.α., συμμετέχει στη διοργάνωση και διεξαγωγή του ετήσιου Διεθνούς Συμποσίου της NDI. Συμμετέχει επίσης σε επιστημονικές διοργανώσεις, συμπόσια και συνέδρια, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που διοργανώνονται από  τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παρεμβαίνουσας μη Κατευθυντικότητας, την Federation Internationale de la Non Directivité Intervenante (FINDI), την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (EAΣ) και την European Association of Counseling (EAC), την  Eθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (EEΨΕ) και την European Association of Psychotherapy (EAP), όπως και σε διοργανώσεις   συναφών εταιριών και Ινστιτούτων.