Έναρξη Νέου Κύκλου Εκπαίδευσης
1ος Κύκλος: Εκπαίδευση εμψυχωτών (διετής)
2ος Κύκλος: Εκπαίδευση συμβούλων ψυχικής υγείας (συνολικά: τριετής-τετραετής)
3ος Κύκλος: Εκπαίδευση ψυχοθεραπευτών (συνολικά: τετραετής)

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στοχεύουν:

– Οι εκπαιδευόμενοι/ες να βιώσουν, να κατανοήσουν και να ιδιοποιηθούν, τις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της Εμψύχωσης, της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας στην Παρεμβαίνουσα μη Κατευθυντικότητα NDI (Non Directive Intervention), που αποτελεί επίσης και μια φιλοσοφία και στάση για τη ζωή.

– Να αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές, ερευνητικές, μεθοδολογικές και τεχνικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ασκήσουν υπεύθυνα, δημιουργικά και αποτελεσματικά το επάγγελμα του εμψυχωτή, του συμβούλου ψυχικής υγείας, του ψυχοθεραπευτή.

– Να συνοδευθούν αποτελεσματικά σε μια πορεία προς την αυτογνωσία, την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, καλλιεργώντας ικανότητες έκφρασης και επικοινωνίας, κατανόησης και αποδοχής του εαυτού και του διαφορετικού άλλου.

– Να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον καλλιέργειας επιθυμιών και ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων, για δημιουργία προσωπικών και κοινωνικών, όπως και εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών και θεραπευτικών σχέσεων.

– Να αποκτήσουν μια ευρύτερη γνώση του παιδαγωγικού-εκπαιδευτικού, συμβουλευτικού και θεραπευτικού πεδίου και των διαφόρων προσεγγίσεων που που παρουσιάζονται σε αυτό.

Απευθύνεται σε: ειδικότητες ανθρωπιστικών επιστημών (κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, θεραπευτές), άτομα με ευθύνη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς και σε όσους εργάζονται με ομάδες (παιδιών ή ενηλίκων) και ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τη μέθοδο αυτούσια ή να τη συνδέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.

Για πληροφορίες:
2315 537928
6945013229
[email protected]

Εκπαίδευση στην Εμψύχωση και τη Συμβουλευτική