ΟΜΑΔΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

EXPRESSION AND COMMUNICATION NDI GROUP FOR HUMANITARIANS WORKING WITH REFUGEES

–ENGLISH BELOW–

Η Θεσσαλονίκη, μία ανέκαθεν πολυπολιτισμική πόλη, έχει υπάρξει πέρασμα, ενδιάμεσος σταθμός, και νέος τόπος διαμονής για πολλούς μετακινούμενους ανθρώπους. Τα τελευταία έτη πρόσφυγες και μετανάστες από διάφορες χώρες και κατά κύριο λόγο από τη Μέση και Εγγύς Ανατολή, τη βόρεια και κεντρική Αφρική, εμπλουτίζουν το μωσαϊκό της πόλης.

Πολλοί/ες από εμάς, είτε οι ίδιοι μας πρόσφυγες, μετανάστες ή όχι, έχουμε επιλέξει να ανταποκριθούμε εθελοντικά ή μέσω της δουλειάς μας στις ανάγκες των μετακινούμενων ανθρώπων, των προσφύγων, των μεταναστών. Έτσι ερχόμαστε συχνά σε επαφή με διαφορετικές εκφάνσεις της καθημερινής ζωής τους, και επηρεαζόμαστε με ποικίλους τρόπους. Εμείς λοιπόν είμαστε προσκεκλημένοι στον χώρο της NDI για να εκφράσουμε, να μοιραστούμε και να επεξεργαστούμε τις εμπειρίες από την εμπλοκή μας στο συγκεκριμένο πεδίο, για να συνδεθούμε, να ακούσουμε και να φροντίσουμε ο ένας τον άλλον, και τους εαυτούς μας.

Η εμψύχωση και ο συντονισμός της ομάδας θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της Παρεμβαίνουσας Μη-Κατευθυντικότητας (NDI). Η NDI είναι μια παιδαγωγική θεωρία κατανόησης της ανθρώπινης μάθησης και ανάπτυξης και μια μεθοδολογία βασίζεται στην αυτοδιάθεση και την ανάδειξη των επιθυμιών των συμμετεχόντων/ουσών και συνοψίζεται στο τρίπτυχο:
ΑΚΟΥΩ-ΠΡΟΤΕΙΝΩ- ΣΥΝΟΔΕΥΩ
με ενσυναίσθηση-γνησιότητα-ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στον χώρο του Ινστιτούτου Βιωματική Παρέμβαση NDI στη Θεσσαλονίκη, στην διεύθυνση Βαλαωρίτου 7.

Η ομάδα θα είναι κλειστή, που σημαίνει ότι θα λειτουργεί με τα σταθερά μέλη της, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον προσελεύσεις έπειτα από την δεύτερη συνάντηση, εκτός αν η ομάδα κρίνει διαφορετικά.

Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής:
6945013229
viomatiki.ndi@gmail.com

Thessaloniki is a multicultural city that has historically been a ‘pass through’, a transit stop and a new home for people on the move. During the last years in particular, refugees and migrants from various countries and mainly from the Middle & Far East, and the North & Centra Africa are enriching the city’s multicultural mosaic.

Many of us, whether refugees or migrants ourselves, or not, have chosen to respond to the needs of the people who move, of the refugees, the migrants by profession or by volunteering. Hence, we come in contact with different aspects of their lives and get impacted ourselves in many different, positive and challenging ways. We, the humanitarian responders, irrelevant our role and degree of direct involvement in the field, are invited to the NDI institute. NDI aims to create a space where we can express, share and process our experiences, connect, actively listen at each other and take care of ourselves and each other.

The coordination and facilitation of the group will follow the principles of the NDI Approach (Non – Directive Intervening). NDI is a pedagogic approach to understanding the human development and learning. Its methodology is based on the expression of the participant’s desires and can be summed up through the following three steps:
I listen, I suggest, I accompany
with empathy, authenticity, unconditional positive regard and acceptance.

The gatherings will take place at the NDI Institute, at Valaoritou 7, in Thessaloniki.

This will be a closed group, which means that it will run with stable participants. New – comers won’t be able to join the group after the second gathering, unless the group itself suggests otherwise.

For more information & registrations please contact 6945013229 or
email at viomatiki.ndi@gmail.com 

Ομάδα Έκφρασης και Επικοινωνίας για ανθρώπους που εργάζονται με πρόσφυγες